Leidend in de wereldwijde metaalrecycling-industrie

Voorwaarden

Deze pagina vermeldt de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website www.emrltd.com (onze site). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de site gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze site geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich hieraan te houden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, gebruik onze site dan niet.

Informatie over ons

emrgroup-nl.azurewebsites.net is een site, die gerund wordt door European Metal Recycling Limited ("We"). We zijn een besloten vennootschap naar Brits recht en geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 2954623 en zijn officieel gevestigd in Sirius House, Delta Crescent, Westbrook, Warrington, Cheshire, Engeland WA5 7NS.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de door ons op onze site verleende diensten zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om enige reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

U bent ervoor verantwoordelijk de benodigde acties te ondernemen voor toegang tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor om te waarborgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang tot onze site verschaffen zich bewust zijn van deze voorwaarden en zich daaraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden en u mag de hele inhoud deze site of een deel daarvan niet reproduceren tenzij dit uitdrukkelijk onder deze voorwaarden is toegestaan.

U mag één kopie afdrukken, u mag uittreksels van pagina(‘s) van onze site voor uw eigen raadpleging downloaden en u mag aandacht vragen van anderen binnen uw organisatie voor op onze site geplaatst materiaal dat zij onder deze voorwaarden mogen benaderen.

U mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audioclips of enig grafisch materiaal gebruiken, los van begeleidende tekst. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde contribuanten) als de auteur en bezitter van het auteursrecht van materiaal op onze site dient altijd te worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat u van ons of onze licentieverleners een licentie verkrijgt om zulks te doen.

Als u enig deel van onze site afdrukt of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt, naast eventuele andere rechtsmiddelen die wij kunnen inzetten, uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u eventuele kopieën van het door u gemaakte materiaal teruggeven of vernietigen, zoals door ons aangegeven.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Commentaar en enig ander op onze site geplaatst materiaal is niet bedoeld als advies waarin vertrouwen dient te worden gesteld. Derhalve wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen, gesteld in dergelijk materiaal door enige bezoeker van onze site of door iemand die geïnformeerd is over enige inhoud daarvan.

Onze site wordt regelmatig gewijzigd

Wij kunnen de inhoud van onze site van tijd tot tijd wijzigen. Als dit noodzakelijk geacht wordt, kan de toegang tot onze site opgeschort worden of kan de site voor onbepaalde tijd gesloten worden. Materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn op geen enkele manier verplicht om dergelijk materiaal te actualiseren.

Onze aansprakelijkheid

Het op onze site weergegeven materiaal wordt aangeboden zonder enige garantie, voorwaarden of garanties betreffende de nauwkeurigheid ervan. Voor zover rechtens toegestaan sluiten wij en andere leden van onze groep van bedrijven en aan ons verbonden derden uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden op grond van statuut, algemeen recht of recht van billijkheid.

Enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies geleden door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om gebruik te maken van of resultaten van het gebruik van onze website, aan onze site gekoppelde websites en enig daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking enige aansprakelijkheid voor:

  • verlies van inkomen of opbrengsten;
  • zakelijk verlies;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van geanticipeerde besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde directie- of kantoortijd; en

voor enig ander verlies of schade van welke soort dan ook en op welke wijze dan ook voortvloeiend uit en/of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als zulks te voorzien was.

Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misrepresentatie of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet onder toepasselijk recht kan worden uitgesloten of beperkt.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij kunnen informatie over u verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.Door gebruik te maken van onze site, stemt u met dergelijke verwerking in en waarborgt u dat alle door u verstrekte informatie juist is.
Koppelingen vanaf onze site

Daar waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en naar hulpbronnen die door derden geboden worden, worden deze koppelingen uitsluitend ter uwer informatie verschaft. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of hulpbronnen en aanvaarden daarvoor geen verantwoordelijkheid, noch voor enige verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve rechtsbevoegdheid over eventuele aanspraken voortvloeiend uit of betrekking hebbend op een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en enig geschil of enige vordering die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, of met hun onderwerp of informatie (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), wordt gereguleerd door en opgevat volgens het recht van Engeland en Wales.

Variaties

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment herzien door het wijzigen van deze pagina. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site.

ultimate - creative communications
Germany Netherlands Spain Brazil France Turkey China Vietnam Indonesia India English quote