Kies een
ander gebied

Vind uw plaatselijke EMR Metal Recycling-schroothoop en begin vandaag nog met het verkopen van uw metaalafval aan ons.

PRIVACYBELEID

De EMR Group bestaat wereldwijd uit verschillende rechtspersonen. Deze ‘privacy notice’ werd gepubliceerd namens de EMR Group, dus als wij in deze ‘privacy notice’ "EMR", "wij", "ons" of "onze" vermelden, dan wordt verwezen naar de betrokken onderneming in de EMR Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

EMR respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze ‘privacy notice’ wordt uiteengezet hoe bedrijven binnen de EMR Group persoonsgegevens die wij (van u) verzamelen gebruiken en beschermen en wordt u geïnformeerd over uw rechten inzake persoonlijke levenssfeer en hoe de wet u beschermt.

Deze ‘privacy notice’ is laagsgewijs opgezet, zodat u door kunt klikken naar de hieronder genoemde specifieke gedeeltes. U kunt ook hier een pdf versie downloaden. Maak ook gebruik van de begrippenlijst om de betekenis van sommige termen, die in deze ‘privacy notice’ gebruikt worden, te begrijpen.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD
 4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
 5. VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERBRENGING
 7. DATABEVEILIGING
 8. VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. BEGRIPPENLIJST

BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

Doel van deze ‘privacy notice’

Met deze ‘privacy notice’ willen wij u informeren omtrent hoe EMR uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door middel van uw gebruik van onze online en offline diensten, inclusief gegevens die u verstrekt via deze website wanneer u een klantenaccount aanmaakt, onze nieuwsbrief aanvraagt of deelneemt aan een onderzoek.

Deze website is niet voor kinderen bestemd en we verzamelen niet opzettelijk gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze ‘privacy notice’ leest samen met iedere andere ‘privacy notice’ die wij publiceren, alsmede onze publicaties aangaande eerlijke verwerking, wanneer wij gegevens over u verzamelen en verwerken - zodat u zich volledig bewust bent van het hoe en waarom wij van uw gegevens gebruik maken. Deze ‘privacy notice’ is een aanvulling op andere mededelingen, die onverminderd van kracht blijven.

Controller

De EMR Group bestaat wereldwijd uit verschillende rechtspersonen. Deze ‘privacy notice’ werd gepubliceerd namens de EMR Group, dus als wij in deze ‘privacy notice’, "EMR", "wij", "ons" of "onze" vermelden, dan wordt verwezen naar de betrokken onderneming in de EMR Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. European Metal Recycling Limited is de ‘controller’ en verantwoordelijk voor deze website.

CONTACTGEGEVENS:

In het Verenigd Koninkrijk

Company Secretary
European Metal Recycling Limited
Sirius House
Delta Crescent
Westbrook
Warrington
WA5 7NS
England

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij: Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in de UK inzake gegevensbescherming. (www.ico.org.uk). Wij verzoeken u vriendelijk ons de kans te bieden uw eventuele bezwaren te behandelen, voordat u zich meldt bij de ICO, dus neem gerust eerst met ons contact op.

In de Verenigde Staten

Legal Department
EMR (USA Holdings) Inc.
201 N. Front Street
Camden, NJ 08102
USA

Wijzigingen in uw persoonsgegevens

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben accuraat en up-to-date blijven. Informeert u ons wanneer uw persoonsgegevens veranderen?

Third-party links/links van derden

Deze website kan links bevatten van websites van derde partijen, alsmede plug-ins en applicaties. Als u op deze links klikt of deze verbindingen ‘openzet’, dan kunnen derde partijen gegevens van u verzamelen en delen. Wij hebben geen controle over websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat raden wij u aan om van iedere website die u bezoekt de privacyverklaring te lezen.

DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent iedere informatie over een persoon die hem/haar kan identificeren. Gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme data) vallen daarbuiten. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben samengevat:

 • Identiteitsgegevens zoals titel, voornaam, meisjesnaam, achternaam en geboortedatum
 • Contactgegevens zoals factuuradres, afleveradres, emailadres en telefoonnummers
 • Financiële gegevens zoals bankrekening en betaalkaartgegevens
 • Transactiegegevens betreffende betalingen aan en van u en andere gegevens omtrent producten en diensten die u van ons heeft afgenomen
 • • Technische gegevens over uw internet protocol (IP) adres, uw login gegevens, browser type en versie, instelling van uw tijdszone en locatie, browser plug-in type en versie en het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken
 • Profielgegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, transacties door u gedaan, uw preferenties, feedback en reacties op enquêtes
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website gebruikt
 • Marketing en Communicatie gegevens zoals de door u aangegeven voorkeuren voor marketing gerelateerde berichten die u van ons en via derden ontvangt. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde data zoals statistische en demografische gegevens voor tal van doeleinden. Deze geaggregeerde data kunnen uit uw persoonsgegevens gehaald worden, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat ze uw identiteit noch direct noch indirect prijsgeven. Wij kunnen bijvoorbeeld analyseren hoe vaak u een werf bezoekt, om het percentage klanten te berekenen dat op enig moment een bepaalde werf bezoekt. Als wij echter samengevoegde data combineren of verbinden aan uw persoonsgegevens zodat zij u direct of indirect zouden identificeren, dan behandelen wij deze gegevens als uw persoonsgegevens in lijn met deze ‘privacy notice’

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (gevoelige gegevens) van u, zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of sexuele geaardheid blijkt, gegevens over lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Evenmin verzamelen wij gegevens over strafbare feiten en strafrechtelijke veroordelingen.

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt

Waar wij wettelijk of volgens een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verkrijgen en u deze persoonsgegevens niet verschaft wanneer wij u daarom verzoeken, kan het zijn dat wij de overeenkomst die wij met u hebben of proberen aan te gaan niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld u voorzien van goederen of diensten). Levering van goederen en/of diensten aan u moeten wij dan mogelijkerwijs annuleren, maar wij zullen u, als dat het geval is, berichten.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij maken gebruik van verschillende methodes om informatie van en over u te verzamelen, onder andere door middel van:

 • Directe interactie. U kunt ons uw identiteit, contact- en financiële gegevens verstrekken door (online) formulieren in te vullen of met ons te corresponderen via de post, telefoon, email of anderszins. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verschaft wanneer u:
  • een account aanmaakt, op een werf of op onze website
  • zich abonneert op onze diensten of publicaties
  • ons verzoekt u marketing berichten te zenden
  • meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek
  • interactie met ons heeft via onze sociale media; of
  • ons feedback geeft
 • Geautomatiseerde kanalen. Als u via onze website interactie met ons hebt, kunnen wij automatisch technische gegevens van u verzamelen over uw browsing activiteiten, middelen en patronen
 • Derde partijen of vrij toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens ontvangen via verschillende derde partijen en vrij toegankelijke bronnen zoals hierna uiteengezet
 • Technische gegevens van de volgende partijen:
  • (a) analytische providers zoals Google, gebaseerd buiten de EU
  • (b) reclamenetwerken gebaseerd binnen of buiten de EU
  • (c) zoekinformatie providers zoals Google, gebaseerd binnen of buiten de EU
 • Contact-, Financiële en Transactiegegevens van providers of van technische, betalings- en leveringsdiensten, gebaseerd binnen of buiten de EU
 • Identiteits- en Contactgegevens van producenten en samenstellers van content, zoals Experian en Oblong UK, gebaseerd binnen of buiten de EU
 • Identiteits- en Contactgegevens van vrij toegankelijke bronnen, zoals Companies House en het Electoral Register, gebaseerd binnen de EU

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen alleen uw persoonsgegevens gebruiken in hoeverre dit wettelijk is toegestaan. Normaliter zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Uitvoering van een Contract. Waar gebruikmaking van uw gegevens noodzakelijk is om u vanuit de EMR Group diensten te verlenen onder een contract, bijvoorbeeld volgens de geldende algemene voorwaarden
 • Rechtmatig Belang. Waar gebruikmaking van uw gegevens noodzakelijk is voor het rechtmatig belang van ons of anderen en waar dat gebruik opweegt tegen uw rechten en belangen
 • Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zulke belangen:
  • verlenen van diensten vanuit de EMR Group
  • verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe diensten
  • herkennen en beter begrijpen van onze gebruikers, op verschillende platforms
  • ontplooien van activiteiten op het gebied van beveiliging van informatie en tegengaan van fraude
  • marketing en promotie rondom onze content en diensten
  • investeren in langetermijn relaties
  • ontplooien van activiteiten op het gebied van compliance en risicobeheer
  • verlenen en beheer van daadwerkelijke en transparante toegang tot onze systemen
 • Wettelijke Verplichting. Waar gebruikmaking van uw gegevens noodzakelijk is om aan wetten en regelgeving te voldoen. Te denken valt aan wetten en regelgeving inzake anti-omkoping, corruptie en witwassen, de Scrap Metal Dealers Act en het voldoen aan verzoeken van overheids- en rechterlijke instanties en het behandelen van geschillen
 • Met toestemming. Wij kunnen uw toestemming vragen om uw gegevens op een bepaalde manier te verwerken. Als wij deze rechtsgrond gebruiken, dan heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken

Wij gebruiken deze rechtsgrond doorgaans niet bij het verwerken van uw persoonsgegevens anders dan in relatie tot het zenden van directe marketing via post, email of andere tekstberichten. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming tot het verzenden van marketing berichten in te trekken en kunt dit doen via marketing@emrgroup.com.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

In de tabel hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat de wettelijke basis is. We hebben, waar van toepassing, onze rechtmatige belangen vermeld.

NB: wij kunnen op meer dan één wettelijke grond uw persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via dpo@emrgroup.com als u meer wilt weten over de specifieke wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken - waar in de tabel hieronder er meer dan één genoemd wordt.

Doel / Activiteit Type gegevens Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis van rechtmatig belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract dat wij met u hebben
Om uw transactie te verwerken en uit te voeren, inclusief:
(a) Beheren van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Verhalen van aan ons verschuldigde bedragen
(c) Betalingen aan u uit te voeren
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract dat wij met u hebben
(b) Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang (om aan ons verschuldigde bedragen te verhalen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder valt:
(a) U op de hoogte stellen omtrent wijzigingen in onze algemene voorwaarden en privacybeleid
(b) U vragen om feedback achter te laten of om aan een enquête deel te nemen
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract dat wij met u hebben
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke vereiste te voldoen
(c) Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang (om onze bestanden up-to-date te houden en om na te gaan hoe klanten onze producten en diensten gebruiken)
TOm u in staat te stellen aan een prijsvraag of een ander soort competitie mee te doen of een enquête in te vullen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract dat wij met u hebben
(b) Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang (en om na te gaan hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, om klantenrelaties uit te bouwen en onze business te ontwikkelen)
Om ons bedrijf te beheren en te beschermen – en tevens deze website, waaronder vallen: troubleshooting, data analyse, testen, systeembeheer, support, rapportage en hosting van data (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang bij onze zakelijke activiteiten, voorziening van administratieve en IT diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in de context van een reorganisatie.
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke vereiste te voldoen
Om relevante website content en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te meten en te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en Communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang, om na te gaan hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, om klantenrelaties uit te bouwen en onze business te ontwikkelen en om onze marketing strategie te voeden)
Om data analyse in te zetten om een verbetering te realiseren in onze website, diensten, marketing, klantenrelaties en -ervaringen (a) Technisch
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang (om types klanten te kunnen definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, onze business te ontwikkelen en om onze marketing strategie te voeden)
Om u voorstellen en aanbevelingen te doen aangaande goederen en diensten die voor u van belang zouden kunnen zijn (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor ons rechtmatig belang (om onze diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien.)

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw identiteit en uw contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken wat u zou willen, wat u nodig zou hebben of wat u zou interesseren. Zó beslissen wij (in het kader van marketing) welke diensten en aanbiedingen voor u relevant zouden kunnen zijn.

U zult marketing berichten van ons ontvangen als u informatie heeft opgevraagd, gebruik heeft gemaakt van onze diensten, of ons uw gegevens heeft opgegeven toen u deelnam aan een enquête of zich heeft ingeschreven voor een promotie - en in elk geval als u zich niet heeft afgemeld voor marketing berichten.

Marketing van derden

Wij zullen uw expliciete toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden delen met enig bedrijf buiten de EMR Group.

Afmelden

U kunt ons of derden vragen om te stoppen met het sturen van marketing berichten. In al onze marketing berichten vindt u een link ‘afmelden’. U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen via marketing@emrgroup.com.

Het afmelden voor het ontvangen van deze marketing berichten staat los van het bewaren van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als gevolg van een transactie.

California “Shine the Light” Law

Onder Californië’s Civil Code Section 1798.83, de zgn. ‘California’s “Shine the Light” wet, geldt dat inwoners van Californië, met wie wij regelmatig zaken doen, één keer per kalenderjaar kostenloos, bepaalde informatie kunnen opvragen over de klanteninformatie die wij doorgeven. Het gaat daarbij om informatie die andere bedrijven konden aanwenden voor hun direct marketing (in het voorgaande kalenderjaar). Klik op dpo@emrgroup.com om een kopie aan te vragen.

Doelwijziging

Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts gebruiken voor de doelstellingen waarvoor wij deze verzamelen, tenzij wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat wij ze voor een ander doel moeten gebruiken - en dat doel verenigbaar is met het originele doel. Als u uitleg wilt over hoe het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor de nieuwe doelstelling verenigbaar is met de originele doelstelling, neemt u dan contact met ons op via dpo@emrgroup.com.

Als wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor een doel dat los staat van het eerdergenoemde, dan zullen wij u berichten en uitleggen op welke rechtsgrond wij ze mogen gebruiken.

NB: wij mogen uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in lijn met bovengenoemde regelgeving, waar dit wettelijk vereist is of toegestaan.

VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen met als doelstelling wat hierboven in paragraaf 4 wordt omschreven.

 • Interne derde partijen als beschreven in de begrippenlijst
 • Externe derde partijen als beschreven in de begrippenlijst
 • Derde partijen aan wie wij eventueel delen van onze business of onze activa verkopen of overdragen of met wie wij eventueel delen van onze business of onze activa fuseren. Het kan ook zijn dat EMR tracht andere bedrijven te verwerven of met hen te fuseren. Als zich een wijziging voordoet in ons bedrijf en er sprake is van nieuwe eigenaars, dan kunnen deze uw persoonsgegevens gebruiken, op dezelfde manier als uiteengezet in deze ‘privacy notice’.

Wij verlangen van alle derde partijen dat zij de wettelijke bepalingen inzake beveiliging van uw persoonlijke gegevens zullen naleven en dat zij overeenkomstig de wet zullen handelen. Wij staan niet toe dat onze externe service providers uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken; zij mogen slechts uw persoonlijke gegevens verwerken voor specifieke doeleinden, in overeenstemming met onze instructies.

INTERNATIONALE OVERBRENGING

We delen uw persoonlijke gegevens binnen de EMR Group. Dit kan inhouden dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overgebracht worden.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens beschermd worden, door iedereen binnen de EMR Group te verplichten om dezelfde regels te volgen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze regels worden ‘bindende bedrijfsvoorschriften’ genoemd. Voor meer informatie kunt u online zoeken op: European Commission: Binding corporate rules.

Veel van onze externe derde partijen zijn buiten Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd. Met de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een overdracht buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemoeid.

Telkens als wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overbrengen, zullen wij eenzelfde beveiligingsgraad waarborgen door ervoor zorg te dragen dat in tenminste één van de volgende garanties wordt voorzien:

 • Wij zullen alleen uw persoonsgegevens naar landen overbrengen die door de Europese Commissie geacht worden een adequate beveiligingsgraad van persoonsgegevens te waarborgen. Voor meer informatie kunt u online zoeken op European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
 • Waar wij gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kan dat zijn via specifieke contracten die worden goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als deze in Europa genieten. Voor meer informatie kunt u online zoeken op European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries

Neem contact op met ons via dpo@emrgroup.com als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

DATABEVEILIGING

Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gebruikt worden, dat er zonder autorisatie toegang tot wordt verkregen en dat uw gegevens worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.

Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, contractanten en andere derden voor wie ze noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen uitvoeren. Zij zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken na onze instructie daartoe en zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures in het leven geroepen om bij elk vermoeden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens op te treden en wij zullen u en iedere relevante toezichthouder bij overtredingen informeren, in alle gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Hoe lang zult u mijn persoonsgegevens blijven gebruiken?

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als noodzakelijk is, zolang ze hun doeleinden dienen, inclusief algemene wettelijke vereisten en de vereisten inzake financiële administratie en verslaglegging.

Teneinde een gepaste bewaarperiode van persoonsgegevens te bepalen, kijken wij naar de hoeveelheid gegevens, de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico bij ongeautoriseerd gebruik of openbaar maken van uw gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen behalen en de toepasselijke wettelijke eisen.

Do Not Track

Op dit moment wordt op deze website geen gevolg gegeven aan een zgn ‘Do Not Track’ verzoek. Do Not Track is een privacy preferentie die u in uw web browser kunt plaatsen om aan te geven dat u niet wilt dat bepaalde informatie over uw website bezoeken verzameld wordt. Informatie inzake websites waarmee u geen directe interactie hebt gehad door die specifieke webpagina te bezoeken. Voor informatie (inclusief het aanzetten van Do Not Track), klik op www.donottrack.us.

UW WETTELIJKE RECHTEN

Als inwoner van de EU heeft u krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om wissen van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens
 • Recht om toestemming in te trekken

Inwoners van Californië hebben de volgende rechten onder de California Consumer Privacy Act uit 2018 (de “CCPA”):

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens verzameld, gebruikt, gedeeld of verkocht worden
 • Het recht om persoonsgegevens te wissen
 • Het recht om toestemming voor de verkoop van persoonsgegevens in te trekken
 • Het recht om zonder discriminatie uw rechten uit te oefenen

Voor informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij van u verzamelden in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze ‘privacy notice’, de verschillende bronnen voor zulke persoonsgegevens, de bedrijfsdoeleinden om zulke persoonsgegevens te verzamelen en met wie wij zulke persoonsgegevens delen verwijzen wij u naar DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD, HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN en VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

Als u gebruik wilt maken van (één van de) hierboven genoemde rechten, neemt u dan contact op met ons, via: dpo@emrgroup.com.

Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen contact opnemen via 1-800-SCRAPIT (1 (800) 727-2748). Wij verzoeken hen daarbij deze privacy notice te noemen.

U betaalt geen vergoeding om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om één van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is. Onder deze omstandigheden kunnen wij ook besluiten uw verzoek niet in te willigen. Inwoners van Californië kunnen zo vaak als zij willen verzoeken indienen. Wij hoeven echter niet vaker dan twee keer per iedere twaalf maanden te reageren.

WAT WIJ EVENTUEEL NOG NODIG HEBBEN

Wij kunnen specifieke informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen bepalen en uw recht vast te stellen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (of ten behoeve van de uitoefening van uw andere rechten). Door deze veiligheidsmaatregel kunnen persoonlijke gegevens niet openbaar gemaakt worden aan iemand die geen recht heeft deze te ontvangen. We kunnen tevens contact met u opnemen om u verdere informatie te vragen in relatie tot uw verzoek, om onze responstijd te verkorten.

Inwoners van Californië kunnen een verzoek doen om hun rechten onder de CCPA uit te oefenen namens hun minderjarige kinderen. Zij kunnen ook een geautoriseerde gemachtigde aanwijzen om voor hen persoonsgegevens op te vragen of te laten wissen.

Termijn voor onze reactie

We trachten op alle legitieme verzoeken binnen één maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken gedaan heeft. In dat geval laten wij u dat weten en houden wij u op de hoogte.

BEGRIPPENLIJST

WETTELIJKE GRONDSLAG

Rechtmatig belang wil zeggen het belang van onze business in het reilen en zeilen van onze business - om u de beste service te kunnen geven die u de beste en meest veilige ervaring geeft. We zorgen ervoor dat wij rekening houden met de potentiële impact op u en uw rechten (zowel positief als negatief), voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waar de impact op u prevaleert boven onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of het anderszins is vereist of toegestaan door de wet. Meer informatie over hoe wij, met betrekking tot specifieke activiteiten, onze rechtmatige belangen afwegen tegen potentiële impact op u, kunt u krijgen via: dpo@emrgroup.com.

Uitvoering van een contract wil zeggen het verwerken van uw gegevens waar dat nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of het ondernemen van stappen op uw verzoek voordat een contract wordt aangegaan.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw gegevens waar dat nodig is in lijn met een wettelijke of reglementaire verplichting waar wij aan gehouden zijn.

DERDE PARTIJEN

Interne Derde Partijen

Andere bedrijven in de EMR Group die opereren als gezamenlijke controllers of verwerkers.

Externe Derde Partijen

 • Dienstverleners die als verwerkers optreden - gevestigd in de UK en Europa – en die IT en systeembeheer leveren
 • Professionele adviseurs die optreden als gezamenlijke controllers of verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, gevestigd in de UK en Europa, en die hun diensten leveren
 • De Belastingdienst en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers, gevestigd in de UK en Europa, en die in bepaalde omstandigheden om rapportage en verwerkingsactiviteiten vragen
 • Ieder ander marketing of dienstverlenend bedrijf, gevestigd in de UK en Europa, die gespecialiseerde diensten leveren

UW WETTELIJKE RECHTEN

Als inwoner van de EU heeft u het recht:

 • om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen (doorgaans “toegangsverzoeken van betrokkenen" genoemd). Hierdoor kunt u een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en zelf nagaan of wij die legaal verwerken
 • om wijziging te vragen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt om die reden alle onjuiste of onvolledige gegevens die wij van u hebben laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren
 • om wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt ons vragen om persoonlijke gegevens van u te wissen of te verwijderen, waar wij niet kunnen rechtvaardigen om die te blijven verwerken. U heeft tevens het recht ons te vragen om persoonlijke gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u zich succesvol tegen verwerking verzet heeft (zie onder), wanneer wij uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben, of in het geval dat we volgens lokale wetgeving uw persoonlijke gegevens moeten wissen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet altijd aan uw verzoek om uw gegevens te wissen zullen kunnen voldoen, om specifieke juridische redenen die wij u zullen melden, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens waar wij ons beroepen op rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en iets in uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u om deze reden tegen verwerking bezwaar wilt maken, omdat u voelt dat verwerking impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheid. Er kan ook bezwaar worden aangetekend wanneer wij uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij uw gegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen verwerken, die prevaleren boven uw rechten en vrijheid
 • een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wenst dat wij de nauwkeurigheid van uw gegevens verifiëren (b) waar ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens aanhouden, zelfs wanneer wij die niet langer nodig hebben, omdat u ze nog nodig heeft om een juridische eis te formuleren of uit te oefenen; of (d) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen hebben om ze te gebruiken
 • om overdracht van uw persoonlijke gegevens te vragen aan uzelf of aan een derde partij. Wij zullen (aan) u of een derde partij van uw keuze uw persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat verstrekken. NB: dit recht is enkel van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvan u ons aanvankelijk toestemming gaf om deze te gebruiken, of waar wij de gegevens gebruikten om een contract met u uit te voeren
 • om te allen tijde uw toestemming in te trekken, waar wij uw toestemming nodig hebben om uw gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van iedere verwerking vóórdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt kan het zijn dat we bepaalde goederen of diensten niet meer aan u kunnen leveren. We zullen u, als dit het geval is, op het moment dat u uw toestemming intrekt hierover informeren

Inwoners van Californië hebben het recht:

Om te vragen welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken, delen of verkopen. Zij kunnen ons specifiek vragen om het volgende:

 1. De categorieën persoonsgegevens die wij verzameld hebben
 2. De categorieën bronnen waar wij persoonsgegevens uit verkrijgen
 3. De business van, of de commerciële doelstelling voor, het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens
 4. De categorieën derde partijen met wie wij persoonsgegevens delen
 5. De specifieke persoonsgegevens die wij van hen hebben verzameld

Als wij hun persoonsgegevens verkopen of anderszins vrijgeven voor zakelijke doeleinden, dan mogen zij verzoeken dat wij aan hen vrijgeven:

 1. De categorieën persoonsgegevens die wij verzameld hebben
 2. De categorieën persoonsgegevens die wij verkocht hebben en de categorieën derde partijen aan wie de persoonsgegevens werden verkocht, per categorie of categorieën persoonsgegevens, voor iedere derde partij aan wie de persoonsgegevens werden verkocht
 3. De categorieën persoonsgegevens die wij hebben vrijgegeven voor zakelijke doeleinden

m te verzoeken dat wij persoonsgegevens die wij van hen hebben wissen. Als het voor ons noodzakelijk is om voor bepaalde doeleinden persoonsgegevens te bewaren, dan hoeven wij niet aan hun verzoek tot wissen te voldoen. Als wij besluiten hun persoonsgegevens niet te wissen dan zullen wij hen hiervan op de hoogte brengen en ook de reden daarvoor opgeven.

Zich af te melden voor wat betreft het verkopen van persoonsgegevens aan derde partijen. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.

Om zonder gediscrimineerd te worden hun rechten onder de CCPA uit te oefenen (de California Consumer Privacy Act uit 2018).

Wijzigingen in deze privacy notice

Wijzigingen in deze privacy notice zullen op deze website vermeld worden, zodat u altijd op de hoogte kunt blijven van de informatie die wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Wij raden u aan regelmatig deze website te bezoeken, aangezien deze privacy notice aan veranderingen onderhevig is.